Entri Populer

Selasa, 08 November 2011

UNDAK-USUK BASA (BASA LOMA-BASA LEMES)

UNDAK-USUK BASA
(BASA LOMA-BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(Keur ka sorangan)
Basa Lemes
(Keur ka batur)
Bahasa
Indonesia
Abus, asup
Lebet
Lebet
Masuk
Acan, tacan, encan
Teu acan
Teu acan
Belum
Adi
Adi
Rai, rayi
Adik
Ajang, keur, pikeun
Kanggo
Haturan
Untuk
Ajar
Ajar
Wulang, wuruk
Mengajar
Aji, ngaji
Ngaji
Ngaos

Akang
Akang
Engkang
Kakak / Abang
Aki
Pun aki
Tuang Eyang
Kakek
Aku, ngaku
Aku, ngaku
Angken, ngangken
Mengaku
Alo
Pun alo
Kapiputra
Keponakan
Alus
Sae
Sae
Bagus
Ambeh, supaya, sangkan
Supados
Supados
Supaya
Ambek
Ambek
Bendu
Marah
Ambe, ngambeu
Ngambeu
Ngambung
Mencium
Amit, amitam
Permios
Permios
Permisi
Anggel
Bantal
Bantal, kajang mastaka
Bantal
Anggeus, enggeus
Rengse
Parantos
Sudah
Anjang, nganjang
Ngadeuheus
Natamu
Bertamu
Anteur, nganteur
Jajap, ngajajapkeun
Nyarengan
Mengantar
Anti, dago, ngadagoan,
Ngantosan
Ngantosan
Menunggu
Arek
Bade, seja
Bade, seja
Mau / Akan
Ari
Dupi
Dupi
N/A
Asa, rarasaan
Raraosan
Raraosan
Perasaan
Asal
Kawit
Kawit
Asal
Aso, ngaso
Ngaso
Leleson
Istirahat / Rilex
Atawa
Atanapi
Atanapi
Atau
Atoh, bungah
Bingah
Bingah
Gembira
Awak
Awak
Salira
Badan
Awewe
Awewe
Istri
Perempuan
Babari, gampang
Gampil
Gampil
Mudah
Baca
Aos
Aos
Baca
Badami
Badanten
Badanten
Berunding
Bae, keun bae
Sawios, teu sawios
Sawios, teu sawios
Biarkan
Bagea
Bagea
Haturan
N/A
Baheula
Kapungkur
Kapungkur
Zaman Dahulu
Baju
Baju
Raksukan, anggoan
Baju
Bakti
Baktos
Baktos
Bakti
Balik, mulang
Wangsul
Mulih
Pulang
Balur
Balur
Lulur
Lulur
Bangga
Sesah
Sesah
Susah
Bapa
Pun Bapa
Tuang Rama
Bapak
Bareng, reujeung
Sareng
Sareng
Dengan
Bareto
Kapungkur
Kapungkur
Zaman Dahulu
Batuk
Bantuk
Gohgoy
Batuk
Batur
Babaturan
Rerencangan
Orang Lain
Bawa
Bantun
Candak
Bawa
Beak
Seep
Seep
Habis
Beda
Benten
Benten
Beda
Beja
Wawartos
Wawartos
Kabar
Bener, enya
Leres
Leres
Benar
Bengek, mengi
Asma
Ampeg
Asma
Bere, mere
Maparin, masihan
Ngahaturaan, ngaleler
Memberi
Berekah
Pangesto, pangestu
Damang, wilujeng
N/A
Beuki
Beuki, seneng
Sedep
Suka
Beulah
Palih
Palih
Patah
Beuli, meuli
Meser
Ngagaleuh
Beli
Beunang
Kenging
Kenging
Dapat
Beungeut
Beungeut
Pameunteu, raray
Muka
Beurang
Siang
Siang
Siang
Beurat
Abot
Abot
Berat
Beuteung
Padaharan
Patuangan, lambut
Perut
Bibi
Pun bibi
Tuang bibi
Bibi / Tante
Bikeun, mikeun
Maparinkeun
Ngahaturkeun,nyanggakeun
Berikan
Bilang, milang
Ngetang
Ngetang
Berhitung
Birit, bujur
Birit, bujur
Imbit
Pantat
Bisa
Tiasa
Tiasa
Bisa
Bisi
Bilih
Bilih
N/A
Biwir
Biwir
Lambey
Bibir
Boa
Tiasa jadi
Tiasa jadi
Jikalau
Boga
Gaduh
Kagungan
Punya
Buang, ngising
Miceun
Kabeuratan
BAB
Budak
Budak
Murangkalih
Anak
Bujal
Bujal, puser
Udel
Pusar
Buka puasa
Buka
Bobor
Buka puasa
Bukti
Buktos
Buktos
Bukti
Bulan
Sasih
Sasih
Bulan
Bungah, gumbira
Bingah
Bingah
Gembira
Burit
Sonten
Sonten
Sore
Buru
Bujeng
Bujeng
Cepat
Butuh
Perlu
Peryogi
Perlu
Cabak, nyabak
Nyabak
Cepeng
Megang
Cageur
Pangesto, pangestu
Damang
Sehat
Calana
Calana
Lancingan
Celana
Cangkeng
Cangkeng
Angkeng
Pinggang
Caram, carek, nyarek
Nyarek
Ngawagel

Carang, langka
Awis
Awis

Carek, nyarekan
Nyarekan
Nyeuseul

Carita, nyarita, ngomong
Nyanggem
Nyarios

Cenah
Cenah
Saurna

Cekel, nyekel
Nyekel
Nyepeng

Celuk,nyeluk,gero,ngageroan
Nyauran
Ngagentraan

Ceuli
Ceuli
Cepil

Ceurik
Ceurik
Nangis

Cicing
Matuh
Calik, linggih

Ciduh
Ciduh
Ludah

Cik, cing
Cobi
Cobi

Cikal
Cikal
Putra pangageungna

Ciling, pacilingan
Kakus
Jamban

Ciri
Tanda
Tawis

Cium, nyieum
Nyieum
Ngambung

Cokot, nyokot
Ngabantun
Nyandak

Cukup, mahi
Cekap
Cekap

Cukur, dicukur
Dicukur
Diparas

Cunduk, dating
Dongkap
Sumping, rawuh

Daek
Daek, purun
Kersa

Dagang
Dagang
Icalan

Dahar
Neda
Tuang

Dangdan
Dangdan
Dangdos

Dapur
Dapur
Pawon

Denge, ngadenge
Nguping, mireng
Ngadangu

Deukeut
Caket
Caket

Didik, ngadidik
Ngatik
Miwuruk,mitutur,miwejang

Diri
Diri
Salira

Diuk
Diuk
Calik, linggih

Duga, kaduga
Kaduga
Kiat

Duit
Artos
Artos

Dumeh, lantaran
Jalaran
Ku margi

Eling, inget
Emut
Emut

Emboh, tambah
Tambih
Tambih

Era
Isin
Lingsem

Embung
Alim
Teu kersa

Enggon
Pamondokan
Pangkuleman

Eukeur, keur
Nuju
Nuju

Eusi, ngeusian
Ngalebetan
Ngalebetan

Euweuh
Teu aya
Teu aya

Gancang
Enggal
Enggal

Ganti
Ganti
Gentos

Gardeng, reregan
Gardeng
Lalangse

Gawe
Gawe
Damel

Gede
Gede
Ageung

Gelung
Gelung
Sanggul

Genah, ngeunah
Raos
Raos

Gering
Udur
Teu damang

Getol
Getol
Kersaan

Geulang
Geulang
Pinggel

Geura, pek, heg
Geura, mangga
Mangga

Geuwat
Enggal
Enggal

Gigir, gigireun
Gigireun
Gedengeun

Gimir
Gimir
Rentag manah

Gogoda, cocoba
Cocoba
Cocobi

Goreng
Goreng
Awon

Gugu, ngagugu
Nurut
Tumut

Haben
Haben
Teras-terasan

Hadir, ngahadiran
Nungkulan
Ngaluuhan

Hal, perkara
Perkawis
Perkawis

Halis
Halis
Kening

Hampura, maap
Hapunten
Hapunten, haksama

Hareup
Payun
Payun

Harga
Harga
Pangaos

Harti
Hartos
Hartos

Hate
Hate
Manah

Hawatir,watir,karunya
Watir
Hawatos

Hayang
Hoyong
Palay

Helok
Heran
Hemeng

Hese, susah, pelik
Sesah
Sesah

Heuay
Heuay
Angob

Heubeul, lawas
Heubeul
Lami

Heug, seug
Mangga
Mangga

Hili, tukeur
Liron
Gentos

Hirup
Hirup
Jumeneng

Hudang
Hudang
Gugah

Huntu
Huntu
Waos

Hutang
Hutang
Sambetan

Iber, beja, warta
Wartos
Wartos

Idin
Widi
Widi

Igel
Igel
Ibing

Iket
Totopong
Udeng

Ilik, ngilikan
Ningalan
Ningalan

Ilu, ngilu
Ngiring
Ngiring

Imah
Rorompok
Bumi

Impi, ngimpi
Impen, ngimpen
Impen, ngimpen

Imut
Imut
Mesem

Incu
Pun incu
Tuang putu

Indit, miang
Mios
Angkat, jengkar

Indung
Pun biang
Tuang ibu

Inggis, risi
Inggis, risi
Rempan

Injeum, nginjeum
Nambut
Nambut

Inum, nginum
Leueut, ngaleueut
Leueut, ngaleueut

Irung
Irung
Pangambung

Isuk, isukan
Enjing
Enjing

Itung
Itung
Etang

Iwal, kajaba
Kajaba
Kajabi

Jaga
Jaga
Jagi

Jalma, jelema
Jalmi
Jalmi

Jauh
Tebih
Tebih

Jawab
Walon
Waler

Jero
Lebet
Lebet

Jeung
Sareng
Sareng

Jiga
Jiga
Sapertos,sakarupi

Jual
Ical
Ical

Jugjug
Bujeng
Bujeng

Juru, ngajuru
Ngalahirkeun
Babar

Kabeh, kabehanana
Sadayana
Sadayana

Kabur, minggat
Minggat
Lolos

Kacida, naker
Kalintang
Kalintang, teu kinten

Kajeun, keun bae
Sawios
Sawios

Kakara, karek
Nembe
Nembe

Karembong
Kekemben
Kekemben

Kari, tinggal
Kantun
Kantun

Kasakit, nyeri
Kasakit, kanyeri
Kasawat

Katara, kaciri
Katawis
Katawis

Kapalang, kagok
Kapambeng
Kapambeng

Kawas
Sapertos
Sapertos

Kawin
Nikah, jatukrami
Jatukrami,rendengan

Kede
Kenca
Kiwa

Kejo, sangu
Sangu
Sangu

Kelek
Kelek
Ingkab

Kesang
Karinget
Karinget

Keur, pikeun
Kanggo
Kanggo, haturan

Kiih
Kahampangan
Kahampangan

Kolot
Kolot
Sepuh

Kongkorong
Kangkalung
Kangkalung

Kop, pek
Mangga
Mangga

Kuat
Kiat
Kiat

Kudu
Kedah
Kedah

Kumbah
Kumbah
Wasuh

Kumis
Kumis
Rumbah

Kumpul
Kempel
Kempel

Kungsi
Kantos
Kantos

Kurang
Kirang
Kirang

Kuring, sim kuring
Abdi, sim abdi
Sim abdi

Labuh
Labuh
Geubis

Lahun, ngalahun
Ngalahun
Mangkon

Lain
Sanes
Sanes

Laju
Lajeng
Lajeng

Laki, lalaki
Lalaki
Pameget

Laku, payu, laris
Pajeng
Pajeng

Lalajo
Nongton
Nongton

Lamun, upama
Upami
Upami

Lanceuk
Pun lanceuk
Tuang raka

Lantaran, sabab
Jalaran, sabab
Mari

Leho
Leho
Umbel

Letah
Letah
Ilat

Leungeun
Leungeun
Panangan

Leungit
Leunit
Ical

Leutik
Alit
Alit

Leuwih
Langkung
Langkung

Lila
Lami
Lami

Mahal
Awis
Awis

Maksud
Maksad
Maksad

Malarat, miskin
Jalmi teu gaduh
Teu kagungan nanaon

Malem
Wengi
Wengi

Malik
Malik
Mayun

Mamayu
Mamayu
Mamajeng

Mangka, sing, muga
Mugi
Mugi

Maot
Maot
Pupus, tilar dunga

Marhum
Marhum, jenatna
Marhum, suargi

Memeh, samemehna
Sateuacanna
Sateuacanna

Mending, leuwih hade
Langkung sae
Langkung sae

Meujeuhna
Meujeuhna
Cekap

Meueun
Panginten
Panginten

Mimimti, mimitina
Kawitna
Kawitna

Minangka
Etang-etang
Etang-etang

Mindeng, remen
Sering
Sering

Minyak
Lisah
Lisah

Muga
Mugi
Mugia

Mupakat, rempug
Mupakat, rempug
Rempag

Murah
Mirah
Mirah

Najan, sanajan
Sanaos
Sanaos

Ngan
Mung
Mung

Ngaran
Wasta, nami
Jenengan, kakasih

Ngeunah
Ngeunah
Raos

Ngora
Ngora
Anom

Nini
Pun nini
Tuang eyang

Nyaho
Terang
Uninga

Nyaring
Nyaring
Teu acan kulem

Nyolowedor
Nyolowedor
Midua maha

Obat, ubar
Obat, ubar
Landog

Ogan, ondang
Ondang
Ulem

Ome,ngomean,menerkeun
Ngalereskeun
Ngalereskeun

Paham
Paham,ngartso
Ngartos

Paju, maju
Majeng
Majeng

Pake, make
Nganggo
Nganggo

Palangsiang, bias jadi
Tiasa jadi
Tiasa jadi

Palire, malire
Malire
Merhatoskeun

Pamajikan
Pun bojo
Tuang rayi

Pancuran, kamar mandi
Jamban
Jamban

Pandeuri
Ti pengker
Ti pengker

Pang, pangna, nu matak
Nu mawi
Nu mawi

Panggih, manggih, nimu
Mendak
Mendak

Pangkat, kadudukan
Kadudukan
Kalungguhan

Pangku, mangku
Mangku
Mangkon

Panon
Panon
Soca

Pantar, sapantar
Sapantar
Sayuswa

Paribasa
Paripaos
Paripaos

Pariksa, mariksa
Mariksa
Marios

Parna
Repot
Wales

Paro, saparo
Sapalih
Sapalih

Pasti, tangtu
Tangtos
Tangtos

Pati, teu pati
Teu patos
Teu patos

Patuh, matuh
Matuh
Linggih

Payung
Payung
Pajeng

Pedah
Ku margi, jalaran
Rehing

Penta, menta
Neda, nyuhunkeun
Mundut

Pecak, mecak, nyoba
Nyobi
Nyobi

Pencet, mencetan
Meuseulan
Meuseulan

Percaya
Percanten
Percanten

Perlu
Perlu
Peryogi

Permisi
Permios
Permios

Peuting
Wengi
Wengi

Pihape, mihape
Wiat
Ngaweweratan

Piker
Piker
Manah

Piligenti
Piligentos
Piligentos

Pindah
Pindah
Ngalih

Pingping
Pingping
Paha

Pipi
Pipi
Damis

Poe
Dinten
Dinten

Poho
Hilap
Lali

Potong, popotongan
Patilasan
Patilasan

Puasa
Puasa
Saum

Puguh, tangtu
Tangtos
Tangtos, kantenan

Purun
Purun
Kersa

Rarabi
Rarabi
Garwaan

Raksa, pangraksa
Pangraksa
Panangtayungan

Ramo
Ramo
Rema

Rampes
Mangga
Mangga

Rasa, rumasa
Rumaos
Rumaos

Rea, loba
Seueur
Seueur

Receh
Receh
Artos alit

Reujeung
Bareng
Sareng

Reuneuh
Kakandungan
Bobot, ngandeg

Reureuh
Reureuh
Ngaso

Rieut
Rieut
Puyeng

Ripuh
Ripuh
Repot

Robah
Robah
Robih

Roko, ududeun
Rokok
Sesepeun

Rua, sarua
Sarupi, sami
Sarupi, sami

Rusuh, rurusuhan
Enggal-enggalan
Enggal-enggalan

Saba, nyaba
Nyanyabaan
Angkat-angkatan

Sabot
Keur waktu
Waktos

Sabuk, beubeur
Beubeur
Beulitan

Sadia
Sayagi
Sayagi

Sakeudeung
Sakedap
Sakedap

Salah
Lepat
Lepat

Salahsaurang
Salahsawios
Salahsawios

Salaki
Pun lanceuk
Caroge, tuang raka

Salamet
Salamet
Wilujeng

Salat, solat
Sambeang
Netepan

Salesma
Salesma
Pileg

Salempang, hariwang
Salempang
Salempang, rajeg manah

Salin, disalin
Disalin
Gentos

Samak
Amparan
Amparan

Sampak, nyampak
Nyampak
Nyondong, kasondong

Samping
Sinjang
Sinjang

Sanding, kasanding
Kasanding
Kasumpingan

Sanggeus
Saparantos
Saparantos

Sanggup
Sanggem
Sanggem

Sare
Mondok
Kulem

Sarerea
Sadayana
Sadayana

Sarta, jeungna deui
Sareng
Sareng

Sarua
Sami
Sami

Sasarap
Sasarap, neda
Tuang

Sawah
Sawah
Serang

Sejen
Sejen
Sanes

Seleh, nyelehkeun
Masrahkeun
Nyanggakeun,ngahaturkeun

Selewer, nyelewer
Midua hate
Midua manah

Semah
Tamu
Tamu

Sesa, kari
Kantun
Kantun

Sebut
Sebat
Sebat

Serah, nyerahkeun
Mirak
Mirak, ngeser

Seubeuh
Sesek
Wareg

Seuri
Seuri
Gumujeng

Siar, nyiar
Milari
Milari

Sibanyo
Sibanyo
Wawasuh

Sirah
Sirah
Mastaka

Sirit
Larangan
Larangan

Sisir
Pameres
Pameres

Soara, sora
Sora
Soanten

Sorangan
Sorangan
Nyalira

Sore
Sonten
Sonten

Sugan, manawi
Manawi
Manawi

Suku
Suku
Sampean

Sunat, nyunatan
Ngabersihan
Nyepitan

Sungut
Cangkem
Baham

Supaya
Supados
Supados

Surat
Serat
Serat, tetesan

Suweng
Suweng
Kurabu, gwang

Tabeat
Adat
Panganggo

Tadina
Awitna, kawitna
Kawitna

Tai
Kokotor
Kokotor

Taksir, ngira
Nginten-nginten
Nginten-nginten

Taktak
Taktak
Taraju

Talatah
Wiat saur
Wiat saur

Tambah
Tambih
Wuwuh

Tampa
Tampi
Tampi

Tanda, ciri
Tawis
Tawis

Tangen, katangen
Kanyahoan
Kauninga

Tangtung, nangtung
Nangtung
Ngadeg

Tanya
Taros
Pariksa

Tapi
Nanging
Nanging

Tarang
Tarang
Taar

Tarima
Tampi
Tampi

Tawar, nawar
Nawis
Mundut

Tayoh-tayohna
Rupina
Rupina

Teang, neangan
Milari
Milari

Tenjo, nenjo, nempo
Ningal
Ningali

Tepi
Dugi
Dugi

Tere
Tere
Kawalon

Tereh
Enggal
Enggal

Teleg, teureuy
Teleg
Telen

Tembang, nembang
Nembang
Mamaos

Tepi, nepi
Dugi
Dugi

Tepung
Tepang
Tepang

Terus
Teras
Teras

Teundeun
Simpen
Simpen

Tincak
Tincak
Dampal

Titah, nitah, jurung
Ngajurungan
Miwarangan

Tonggong
Tonggong
Pungkur

Topi, dudukuy
Topi, dudukuy
Tudung, langgukan

Tulis
Tulis
Serat

Tulung, pitulun
Pitulung
Pitandang

Tulus
Cios
Cios

Tuluy
Teras, lajeng
Teras, lajeng

Tumpak
Tumpak
Tunggang

Tunggu
Antos
Antos

Turun
Turun
Lungsur

Ucap
Ucap
Kedal, lisan

Ulah
Teu kenging
Teu kenging

Ulin
Ulin
Ameng

Umur
Umur
Yuswa

Urus, nguruskeun
Ngalereskeun
Ngalereskeun

Urut
Tilas
Tilas

Utama
Utami
Utami

Waktu
Waktos
Waktos

Wani
Wantun
Wantun

Waras
Cageur
Damang

Wareh, sawareh
Sapalih
Sapalih

Warga, dulur
Wargi
Wargi

Watara, sawatara
Sawatawis
Sawatawis

Wawuh
Wanoh, kenal
Kenal

Wedak
Pupur
Pupur

Wedal
Wedal
Weton

Wilang, kawilang
Kaetang
Kaetang

Wudu
Wulu, wudu
Abdas


Tidak ada komentar:

Posting Komentar